نکـات بسيـار مهم در هنــــــــگام تيز کردن تيـغ اره

همانطورکه می دانيد با هر بار تيز کردن تیغ اره ها، اندکی نازک تر می شوند. به گونه ای که بخش کوچكی از آزادی دندانه نسبت به بدنه تیغ اره، پس از هر بار تیز کردن از بین می رود. اما مسلما این به معنی ناديده گرفتن تيز کردن آنها نخواهد بود. در ادامه توجه […]