علمی و دانشگاهی استانداردها

استانداردها

استاندارد مبلمان-میز نقشه کشی مدارس-ویژگی ها و روش های آزمون

0
استاندارد "مبلمان-میز نقشه کشی مدارس-ویژگی ها و روش های آزمون" نخستین بار در سال 1356 تدوین شد. این استاندارد بر اساس...

استاندارد روکش های چوبی-ویژگی ها

0
استاندارد "روکش های چوبی-ویژگی ها" نخستین بار در سال 1354 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان...

استاندارد چوب-اوراق فشرده چوبی-تخته لایه-طبقه بندی

0
استاندارد "چوب-اوراق فشرده چوبی-تخته لایه-طبقه بندی" نخستین بار در سال 1344 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی...

سازمان ملی استاندارد

0
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،...