خانه چوبی ویلایی

خانه چوبی ویلایی ویژگی ها و خصوصیات متفاوتی دارد. در مقدمه به متداول بودن عبارت کلی مقاومت خانه چوبی ویلایی در برابر زلزله اشاره شده و در ادامه فاکتورهای مختلف همچون وزن، شکل‌پذیری، یکپارچگی، و نامعینی بررسی شدند. همچنین عملکرد کلی هر دو سازه قاب چوبی و کومه‌ای به طور مجزا مورد توجه قرار گرفته […]