فرآورده های لایه ای یا تخته های چندلایه

فرآورده های لایه ای انواع تخته هایی که از لایه های چوبی و یا از قطعات چوبی بصورت ردیفی ساخته می شوند را شامل می شود.